باران ببار به حس بی علاقه ام...

باران ببار به اشک های تازه ام...

باران ببار به غبار زندگی...

باران ببار به حال بر آشفته ام..

==================================

باران، باران، باران....

بخشش، بخشش، بخشش...

تردید، تردید، تردید....


=================================

حسی که مطمئن نیستم عشقه... تصمیمی که مطمئن نیستم درسته...

دلتنگی های همیشه ام برای خدا.... فرار کردن از فکر کردن به آینده و هر روز...

فرار کردن از زندگی...

نمیدونم آینده چه شکلیه... نمیدونم من تو آینده چه شکلی ام...

و نمیفهمم چرا برای آینده ام تلاش نمیکنم!

از تکراری شدن همه چیز... از تکراری شدن روزها...حس امروز: سردرگمی، من گم شدم... گم شدم تو زندگی ای که برای من نیست!

منبع : تا آســــمانباران، گمگشتگی
برچسب ها : باران ,ببار ,آینده ,زندگی ,باران، ,باران ببار ,مطمئن نیستم